Tale ved Antifacistisk 1. maj 2024


I Forum for Fængselsafskaffelse er vi som anti-kapitalister kritiske overfor den rolle lønarbejde spiller i vores samfund og i Kriminalforsorgen.

In Forum for Prison abolition – as anti-capitalists we are critical towards the role ‘paid work’ is granted in our society and in the Department of Prison and Probation. 
This speech will be in Danish, but if you do not have a friend to translate it, feel free to approach us in the stall afterwards.

Lønarbejde kræver disciplinering, fysisk smerte, udholdenhed og udskydelse af vores egne fysiske og psykiske behov. I en verden, der kræver, at mennesker arbejder og får løn, er det dog essentielt at beskrive, hvem der marginaliseres fra det.

Ikke alle ses som ønskværdige arbejdere!

Den danske stat bruger arbejdsretten til at opretholde et skel mellem statsafviste asylansøgere og migranter på den ene side –  og ‘den hvide samfundskrop’ på den anden side.

Det er tydeligt i Kriminalforsorgens institutioner.

Kriminalforsorgen leder alle arrester og fængsler, og også to deportationscentre for statsafviste asylansøgere; Sjælsmark og Kærshovedgård. 
Det var ligeledes Kriminalforsorgen der varetog Vridsløselille Fængsel, hvor statsafviste asylansøgere var indespærrede, og hvor Shamaarke døde i 2016 efter 9 døgn i tvangsfiksering. 9 døgn!

Shamaarkes død er et af mange eksempler på den brutale vold som fængsels- og lejrsystemet dagligt påfører de indsatte. Det er en stærk påmindelse til os, der ikke er bag tremmer, om at bruge vores stemme imod straf og indespæring.

Vi bærer alle en del af ansvaret for at forestille os –  og kæmpe for – en verden uden fængsler og lejre.

Luk fængsler og lejrene nu!
 
Indsatte har ifølge loven “ (…) ret og pligt til at være beskæftiget (…)”, til en timeløn på 11,45 kr. Beskæftigelsen er både arbejde, uddannelse, misbrugsbehandling og kurser.

Insisteren på beskæftigelse i fængsler kan ses som statens forsøg på at udnytte den ellers uudnyttede arbejdskraft. 
En proces, der handler om at tvinge indsatte ind i lønarbejde.

Hvis fængselspersonalet vurderer, at den indsatte ikke efterkommer anvisningerne i beskæftigelsesenheden, bortvises de til cellen og mister deres løn (Justitsministeriet, 2018: §17).

Hvis den indsatte modsætter sig beskæftigelsen, kan personen blive isolationsfængslet – og få dagsbøder.

Trods en produktion hvor de indsatte er tvunget til at udføre arbejdet – beskriver Kriminalforsorgen deres produkter som nogle, der indgår på markedet lig alle andre.
På Kriminalforsorgens webside reklameres der for de varer, der produceres i fængslerne, og som kan købes i en webshop. Her lyder det, at alle produkter lever op til “markedets krav” og sælges på “markedsvilkår” (Kriminalforsorgen, 2018c).

Selvom vi er modstandere af, at de indsatte tvinges til lønarbejde, anerkender vi også, det relative privilegium det er, da ikke alle indsatte har adgang til beskæftigelse.

Det drejer sig om statsafviste asylansøgere. 
De har ikke ret til at udføre lønnet arbejde (Udlændinge- og Integrationsministeriet, 2017 §14a. stk 2), og har yderst begrænsede muligheder for beskæftigelse på institutionerne.

Indsatte der har fået en deporteringsdom sidder typisk i et fængsel for sig – i Ringe fængsel. Her har de fået frataget sig retten til at tage en uddannelse og lave såkaldt “kompetancegivende” arbejde.

Desuden prøver regeringen ihærdigt at leje et fængsel i Kosovo, hvor de vil deportere disse indsatte til. 
Det tydliggør en diskriminerede og racisitsk forskelsbehandling i dansk straffepraksis. 
Også FN’ torturkommitee har udtrykt bekymring over, at den danske stat vil deportere indsatte til afsoning i andre lande

Fratagelse af retten til arbejde betyder en stor indskrænkning i de statsafviste asylansøgeres frihed, da de ikke frit kan begå sig uden arbejde og penge.

De er henstillet til kantinens mad på bestemte tidspunkter af dagen – blot som ét eksempel på afkald af personlig frihed.

Retten og pligten til arbejde virker i Kriminalforsorgens institutioner som en markør, der afgrænser, hvem der er inkluderet i nationen, og hvem der ikke er.

Arbejde bliver på den måde til en praksis, som skal og kun må udføres af statsborgere.
Når personer uden statsborgerskab ikke har samme adgang til lønarbejde, tvinges de ud i prekære livsforhold.

Ikke alle ses som ønskværdige arbejdere!

Det bliver så uendeligt tydeligt, hvordan fængselsstraf er én af de teknologier, stater bruger til at skabe og fastholde undertrykkelse på.

Som abolitionister lærer vi af den grusomme måde, som den israelske militærmagt bruger deres arrester og fængsler på, som en central del af deres koloniseringsprojekt. Flere tusinde palæstinenser er blevet fængslet af den koloniale stat Israel, og mange af disse sidder på ubestemt tid og uden rettergang.

I Forum for Fængselsafskaffelse fordømmer vi den danske stat og de virksomheder der på økonomisk, politisk og militær vis samarbejder med staten Israel.

Ingen er frie, før alle er frie.

Vi ønsker at bevæge os mod en fremtid, hvor fængsler og lejre huskes som en grusom del af nationalstaters historie.

Vi ønsker at tydeliggøre. at andre veje er mulige.

Vi kan være med til at bygge dem sammen.

Tak for at lytte!